Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมตำบล เพื่อ1.)พิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 2.)พิจารณาร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ครั้งที่ 1/2566 3.)พิจารณาร่างเเผนดำเนินงาน 2566
Responsive image
     นางสิริญาดา ยังอ้น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนปฏิบัติการ งานวิเคราะห์นโยบายเเละแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.)ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาเเละความต้องการของประชาชนในชุมชน ตลอดจนกำหนดเเนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการประชาคม
2.)เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำยลตะกรบ สามารถนำปัญหาเเละความต้องการของประชาชนในชุมชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในเเผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชรในชุมชนได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชน
      โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ กำนันตำบลตะกรบ ผู้ใหญ่บ้านเเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลตะกรบ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตัวเเทนครูโรงเรียนในพื้นที่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เเละประชานตำบลตะกรบ
 
         
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565