Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประสานเเผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Responsive image
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพงค์ ยังอ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ประธานกรรมการประสานเเผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พร้อมนายสายัณห์ จันทรมาศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ กรรมการเเละเลขานุการคระกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และนางสิริญาดา ยังอ้น นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชชุมคณะกรรมการประสานเเผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอไชยา จังหวัดสุราาฎร์ธานี
1.เพื่อพิจารราให้ความเห็นเเละข้อเสนอเเนะแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเต่ละแห่งว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่ โดยพิจารณาจากโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งมาให้พิจารณา
2.พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนา แผนงาน โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหรือไม่ เเละเสนอความเห็นต่อคระกรรมการประสานเเผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
3.พิจราณานำโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวบรวมจัดทำเป็น "บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนยท้องถิ่น" แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
         
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566