Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ธ.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลดีเด่นและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2565
31 ส.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 ม.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
28 ม.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ กำหนดงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 2565
25 ม.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
04 ม.ค. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
20 ม.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ การมอบอำนาจของผู้อำนวยการกองคลังให้พนักงานส่วนตำบลในกองปฏิบัติราชการแทน
20 ม.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ การมอบอำนาจของผู้อำนวยการกองช่างให้พนักงานส่วนตำบลในกองปฏิบัติราชการแทน
20 ม.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ การมอบอำนาจของหัวหน้าสำนักปลัดให้พนักงานส่วนตำบลในกองปฏิบัติราชการแทน
20 ม.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th