Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หลักการทั่วไป
หลักการทั่วไป

หลักการของกองทุน

     มนุษย์ทุกคนต้องการความมั่นคงในชีวิต จึงจำเป็นต้องมีระบบสวัสดิการดูแลตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต เมื่ออยู่ในครรภ์และวัยทารกสวัสดิการจะจัดโดยพ่อแม่ เมื่อโตขึ้นจะมีสวัสดิการที่จัดโดยชุมชนหรือองค์กรอื่น ๆ ในอดีตคนไทยอยู่อย่างมีความมั่นคงโดยการช่วยเหลือ เกื้อกูลกันของคนในชุมชน แต่ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หวังพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐ หรือองค์กรภายนอกทำให้ชุมชนอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ยากลำบากเกิดขึ้นมากมาย เพราะขาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐและท้องถิ่น เพื่อให้คนในชุมชนมีความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน จึงต้องสร้างระบบที่เรียกว่า “สวัสดิการชุมชน” ดำเนินการโดยคนในชุมชน เพื่อประโยชน์สุขแก่คนในชุมชน

     กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะกรบ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้รับบันดาลใจจากสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพลุพลี อำเภอบ้านนาสาร และอาจารย์สอรัฐ มากบุญ แห่ง มอ.สุราษฎร์ธานี และได้รับแรงกระตุ้นที่สำคัญจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และนโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ที่กำหนดให้มีการสมทบงบประมาณให้กองทุน แบบ ๑ ต่อ ๑ (รัฐ ๑ ส่วน, ท้องถิ่น , ชุมชน ๑ ส่วน) 

     กองทุนสวัสดิการชุมขนตำบลตะกรบ มีสมาชิกแรกก่อตั้ง จำนวน ๖๙ คน มีเงินออม ๒๘,๓๖๐ บาท ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด ๗๕๕ คน มีเงินออมทั้งสิ้น ๑,๖๐๓,๒๕๗.๒๔ บาท ได้รับการสมทบจากรัฐบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ๓๕๕,๐๘๑ บาท (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖) จ่ายเป็นค่าสวัสดิการสมาชิกและการบริหารจัดการกองทุน ฯ เป็นเงิน๑๔๖,๔๘๖.๕๐  บาท มีเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ๑,๘๑๑,๘๕๑.๗๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๖)


องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th