Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
สมาชิกภาพ
สมาชิกภาพ

สมาชิกภาพ  /  สวัสดิการ
     1.การสมัครสมาชิก
          1.1 ผู้มีภูมิลำเนาในตำบลตะกรบทุกคนมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำกัดอายุและเพศ
       
     2.ค่าสมัครและจำนวนเงินสะสมรายเดือน
          สมาชิกส่งเงินสะสมเพียง 50 ปี (600 งวด) เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว สมาชิกไม่ต้องส่งเงินสะสมอีกต่อไป โดยคงมีสิทธิในการรับสวัสดิการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ส่วนค่าสมัครและเงินสะสม มีดังนี้
          2.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร รายละ 20 บาท
          2.2 เงินสะสมเพื่อสวัสดิการ มี 4 อัตรา คือ อัตรา 1,3,5,7 บาท/วัน 
 
     3.คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการ และเงินบำนาญ
          3.1 สวัสดิการทั่วไป
          ผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการจะต้องเป็นสมาชิกครบ 180 วัน และไม่ค้างชำระเงินสะสมรายวัน/เดือน
          3.2 สวัสดิการเป็นลักษณะของบำเหน็จ บำนาญ
          ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำนาญจากกองทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
               1)มีการส่งเงินสะสมในอัตรา 3 บาท/วันขึ้นไป
               2)มีระยะเวลาในการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า 20 ปี
               3)มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
          3.3 สวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต
          3.4 สวัสดิการเพื่อพัฒนาคนและสังคม
          3.5 สวัสดิการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (25 ราย)
          3.6 สวัสดิการของเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ / ผู้พิการ


องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th