Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการป้องกันทุจริตประจำปี 2562 (06 ม.ค. 3106)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 (19 ต.ค. 2564)  
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมเเลัความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยง่รภาครัฐ (IT... (21 ก.ย. 2564)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (16 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ผู้ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือปร... (08 ก.ย. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (26 ส.ค. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (09 ก.ค. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (21 มิ.ย. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 (27 พ.ค. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2564 (29 เม.ย. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2563 -... (29 เม.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่... (27 เม.ย. 2564)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (23 เม.ย. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (21 เม.ย. 2564)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (21 เม.ย. 2564)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ประจำปีงบปร... (20 เม.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่... (20 เม.ย. 2564)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (20 เม.ย. 2564)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (20 เม.ย. 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ (20 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อง... (15 พ.ค. 3106)  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ร้า... (08 พ.ค. 3106)  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สภา... (07 พ.ค. 3106)  

วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์... (09 เม.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (15 ม.ค. 2564)

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมั... (04 พ.ย. 2563)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 อง... (15 ต.ค. 2563)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อง... (05 ต.ค. 2563)

วันที่ 10 กันยายน 2563 อ... (10 ก.ย. 2563)

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมั... (06 ส.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (03 ก.ค. 2563)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 อ... (08 มิ.ย. 2563)

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมั... (24 เม.ย. 2563)

วันที่ 24 เมษายน 2563 องค... (24 เม.ย. 2563)

วันที่ 22 เมษายน 2563 องค... (22 เม.ย. 2563)

วันที่ 15-20 เมษายน 2563 ... (20 เม.ย. 2563)

วันที่ 17 เมษายน 2563 องค... (17 เม.ย. 2563)

วันที่ 15 เมษายน 2563องค์... (15 เม.ย. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (02 เม.ย. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (02 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโคงก... (30 ก.ย. 2564)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (30 ก.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนค... (10 ก.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนค... (09 ก.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (27 ส.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (27 ส.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (27 ส.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหายนิยม-หาดนายอำเภอ หมู่ที่ ๒ ด้วย... (26 มี.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยุธยา ๒- หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่ง ห... (26 มี.ค. 2564)
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเหรี... (19 มี.ค. 2564)
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดนิยม-... (19 มี.ค. 2564)
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยุธย... (19 มี.ค. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดนิยม-หาดนายอำ... (17 มี.ค. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเหรี้ย-ถนนไช... (17 มี.ค. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยุธยา ๒-หมู่... (17 มี.ค. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดนิยม-หาดนายอำ... (11 มี.ค. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยุธยา ๒-หมู่... (11 มี.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (11 มี.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (11 มี.ค. 2564)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเหรี้ย-ถนนไช... (10 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (04 ส.ค. 2564)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (แม่บ้าน) (28 พ.ค. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (25 พ.ค. 2564)  
ประกาศรับสมัคร (14 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่... (04 ส.ค. 2563)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ (31 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (27 มี.ค. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (04 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (16 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงา... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร... (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา (24 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานจ้าง วันเวลาและสถานที่สอบ (06 ธ.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างสำ... (17 พ.ย. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ส.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช... (03 ก.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ทดสอบ (23 มิ.ย. 2563)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表