Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการป้องกันทุจริตประจำปี 2562 (06 ม.ค. 3106)  
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (19 ม.ค. 2566)  
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (13 ม.ค. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ม.ค. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (23 ธ.ค. 2565)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (01 ก.ย. 2565)
ประกาศรายชื่่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตะกรบ ประจำปีง... (05 ส.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา เเละการให้ความช่วยเหลือนักเรี... (05 ส.ค. 2565)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (01 ส.ค. 2565)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (01 ก.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับน... (27 มิ.ย. 2565)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักเรียนประจำปีงบประมาณ 256... (23 มิ.ย. 2565)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (01 มิ.ย. 2565)
แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้อ... (06 พ.ค. 2565)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 (02 พ.ค. 2565)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต... (20 เม.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบ... (18 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธร... (12 เม.ย. 2565)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมา... (12 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อง... (15 พ.ค. 3106)  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ร้า... (08 พ.ค. 3106)  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สภา... (07 พ.ค. 3106)  

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (12 เม.ย. 2565)

ประชุมผู้บริหารเเละบุคลาก... (11 มี.ค. 2565)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุข... (12 ม.ค. 2565)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (11 ม.ค. 2565)

ประชุมหารือแนวทางแก้ไขการ... (05 พ.ย. 2564)

การประชุมสภาสมัยวิสามัญสม... (23 ก.ย. 2564)

การประชุมสภาสมัยวิสามัญสม... (24 ส.ค. 2564)

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัญ... (04 ส.ค. 2564)

การประชุมสภาสมัยวิสามัญสม... (24 พ.ค. 2564)

วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์... (09 เม.ย. 2564)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์... (22 ม.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (15 ม.ค. 2564)

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัญ... (05 ม.ค. 2564)

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมั... (04 พ.ย. 2563)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 อง... (15 ต.ค. 2563)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อง... (05 ต.ค. 2563)

วันที่ 10 กันยายน 2563 อ... (10 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสงวงเงินงบประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหาดนิยม-หาดนา... (01 ธ.ค. 2565)  
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการโรงจอดรถศูนย์ส่งเสริมฯ (19 ต.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศพด.ขนาด 81-100 คน (25 ส.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายตำบลวัง-บ้านห้วยพุน หมู่ที่... (19 ส.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศพด.ขนาด 81-100 คน (11 ส.ค. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และประกาศโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายตำบลวัง-บ้านห้วยพ... (08 ส.ค. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคาก่อสร้างอาคารศพด. และร่างประกาศ (11 ก.ค. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยพุน-เขาพนมแบก ม.3 (09 ก.พ. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพุน-เขาพนมแบก หมู่ที่ 3 (09 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโคงก... (30 ก.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนค... (10 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนค... (09 ก.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (27 ส.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (27 ส.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (27 ส.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหายนิยม-หาดนายอำเภอ หมู่ที่ ๒ ด้วย... (26 มี.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอยุธยา ๒- หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่ง ห... (26 มี.ค. 2564)
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเหรี... (19 มี.ค. 2564)
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดนิยม-... (19 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (04 ส.ค. 2564)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (แม่บ้าน) (28 พ.ค. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (25 พ.ค. 2564)  
ประกาศรับสมัคร (14 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่... (04 ส.ค. 2563)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ (31 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (27 มี.ค. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (04 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (16 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงา... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร... (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา (24 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานจ้าง วันเวลาและสถานที่สอบ (06 ธ.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างสำ... (17 พ.ย. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ส.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช... (03 ก.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ทดสอบ (23 มิ.ย. 2563)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
E-Service
ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง


ร้องเรียนร้องทุกข์

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
หาดทรายแก้ว (25 มิ.ย. 2564)  
หาดทรายแก้ว (25 มิ.ย. 2564)  
Responsive image
ติดต่อหน่วยงาน

QR CODE เว็บไซต์ อบต.ตะกรบ


QR CODE เฟสบุ๊ค อบต.ตะกรบ

 


Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th